شامپو موهای معمولی - Normal Hair Shampoo

حاوی عصاره بابونه و پروویتامین 5B

مـغـذی ومـوجـب شـادابی و نشـاط مـو

شامپو پمپی گپ برای موهای معمولی حاوی عصــــــــــــــــــــــــــــــــــاره بابونه و پروویتامین 5B اســــت که علاوه بر تمیزی و تغذیه مو باعث شــــادابی و نشـــــــــاط آن نیز م یشود. این شامپو با حفظ رطوبت مو از خشـــــــــکی آن جلوگیری م یکند و با تقویت مو باعث ایجاد نشــاط، شادابی و براقی هر چه بیشتر موها م یشود.

طریقه مصرف: مقداری از شـامپو را روی موهای خیس و کف سـر بریزید و ماسـاژ دهید تا کف کند. سپس موها را به خوبی با آب بشویید