صاف کننده مــو – Hair straightener Strong

صـــــاف کننده مو GAPاینامکان را به شـــــما میدهد تا به راحتی موهای فر و موج دار خود را به حالت لخت و صــــــاف تبدیل کنید. به علت داشــــتن عناصــــر طبیعی و ویتامین از ریزش مو و از بین رفتن شادابی مو جلوگیری میکند.

این صــــــاف کننده حاوی نوع خاصــــــی از ســـــــیلیکون اســـــــت که اسـتفاده آن را آســان میکند و به پخش مواد در تمام مو و نتیجه مثبت آن کمک مــیکند. موهای فــر و وز را به طور طبیعــی و بــرای مدت طولانی صاف میکند. از مو و پوست سـر محافظت میکند. این محصــــــول حاوی کراتین است که ضمن حفاظت از شفافیت در ساختار مو، آن را صاف میکند.