واریاسیــــون - Color Cream

واریاسیون گپ شفافیت ،درخشــــــــــــــندگی ، پوشانندگی و دوا م بینظیری دارد.

واریاسیونها رنگ موی خالص و قوی هســــتند که یا باید با رنگ مو یا با رنگ سـاژهای روی موی دکلره شــده، مخلوط شــوند تا تن رنگ را تغییر دهند. واریاسـیونها برای زیباتر شـدن تغییر رنگ موی فعلی استفاده میشوند

نقره ای

قرمز

سبز

آبی

بنفش