کـیت رنگ مـوی مـردانه – Anti Grey Color Cream

کیت رنگ مو مردانه گپ، حاوی تیوپ رنگ و یک اکســـــیدان و یک عدد برس اســـت که تنها در٥ دقیقه موهای شــــما را رنگ میکند. این کیت دارای ۵ رنگ برای سلایق مختلف است. رنگ موهای گپ لو آمونیاک بوده و هیچ گونه آســـــیب به موهای شـــــما نمیرساند و دارای ترکیبی منحصـــــــــــــر به فرد و سازگاربا موهای آقایان میباشد

کیت رنگ مو مردانه شماره 1.0
رنگ مشکی

کیت رنگ مو مردانه شماره 2.0
رنگ مشکی طبیعی

کیت رنگ مو مردانه شماره 3.0
رنگ قهوهای تیره

کیت رنگ مو مردانه شماره 4.0
رنگ قهوهای

کیت رنگ مو مردانه شماره 5.0
رنگ قهوهای روشن